کمترین: 
3264
بیشترین: 
3301
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 15 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3292 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":3266},{"date":"1396/06/15 10:20","price":3264},{"date":"1396/06/15 10:30","price":3265},{"date":"1396/06/15 11:00","price":3266},{"date":"1396/06/15 11:20","price":3265},{"date":"1396/06/15 11:30","price":3266},{"date":"1396/06/15 11:40","price":3265},{"date":"1396/06/15 11:50","price":3266},{"date":"1396/06/15 12:00","price":3267},{"date":"1396/06/15 12:10","price":3268},{"date":"1396/06/15 12:20","price":3270},{"date":"1396/06/15 12:30","price":3279},{"date":"1396/06/15 12:40","price":3286},{"date":"1396/06/15 13:00","price":3283},{"date":"1396/06/15 13:20","price":3294},{"date":"1396/06/15 13:30","price":3293},{"date":"1396/06/15 13:40","price":3301},{"date":"1396/06/15 14:20","price":3299},{"date":"1396/06/15 14:40","price":3298},{"date":"1396/06/15 14:50","price":3299},{"date":"1396/06/15 15:00","price":3298},{"date":"1396/06/15 15:10","price":3299},{"date":"1396/06/15 15:30","price":3298},{"date":"1396/06/15 15:40","price":3300},{"date":"1396/06/15 16:00","price":3295},{"date":"1396/06/15 16:30","price":3292},{"date":"1396/06/15 17:00","price":3293},{"date":"1396/06/15 17:10","price":3292}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398