کمترین: 
613
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 15 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":616},{"date":"1396/06/15 10:20","price":619},{"date":"1396/06/15 11:00","price":617},{"date":"1396/06/15 11:20","price":619},{"date":"1396/06/15 11:30","price":613},{"date":"1396/06/15 11:40","price":619},{"date":"1396/06/15 11:50","price":621},{"date":"1396/06/15 12:10","price":620},{"date":"1396/06/15 12:20","price":621},{"date":"1396/06/15 12:30","price":622},{"date":"1396/06/15 13:00","price":621},{"date":"1396/06/15 13:10","price":614},{"date":"1396/06/15 13:20","price":622},{"date":"1396/06/15 13:30","price":617},{"date":"1396/06/15 13:40","price":622},{"date":"1396/06/15 15:40","price":618},{"date":"1396/06/15 16:00","price":623},{"date":"1396/06/15 16:50","price":621},{"date":"1396/06/15 17:00","price":618},{"date":"1396/06/15 17:10","price":621}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398