کمترین: 
5050
بیشترین: 
5066
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 15 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 15 شهریور 1396 , 5066 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":5054},{"date":"1396/06/15 10:20","price":5050},{"date":"1396/06/15 10:30","price":5052},{"date":"1396/06/15 11:30","price":5054},{"date":"1396/06/15 11:40","price":5052},{"date":"1396/06/15 11:50","price":5055},{"date":"1396/06/15 12:00","price":5056},{"date":"1396/06/15 12:20","price":5055},{"date":"1396/06/15 12:30","price":5056},{"date":"1396/06/15 13:10","price":5058},{"date":"1396/06/15 13:30","price":5060},{"date":"1396/06/15 13:40","price":5058},{"date":"1396/06/15 14:20","price":5061},{"date":"1396/06/15 14:50","price":5063},{"date":"1396/06/15 15:00","price":5061},{"date":"1396/06/15 15:10","price":5063},{"date":"1396/06/15 15:30","price":5061},{"date":"1396/06/15 15:40","price":5060},{"date":"1396/06/15 16:00","price":5062},{"date":"1396/06/15 16:30","price":5066},{"date":"1396/06/15 17:00","price":5065},{"date":"1396/06/15 17:10","price":5066}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398