کمترین: 
4810
بیشترین: 
4843
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 15 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 شهریور 1396 , 4810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:10","price":4813},{"date":"1396/06/15 10:20","price":4814},{"date":"1396/06/15 11:00","price":4816},{"date":"1396/06/15 11:20","price":4814},{"date":"1396/06/15 11:40","price":4813},{"date":"1396/06/15 12:00","price":4817},{"date":"1396/06/15 12:10","price":4824},{"date":"1396/06/15 12:20","price":4833},{"date":"1396/06/15 12:30","price":4835},{"date":"1396/06/15 12:50","price":4837},{"date":"1396/06/15 13:00","price":4838},{"date":"1396/06/15 13:10","price":4835},{"date":"1396/06/15 13:20","price":4837},{"date":"1396/06/15 13:30","price":4835},{"date":"1396/06/15 13:40","price":4843},{"date":"1396/06/15 13:50","price":4842},{"date":"1396/06/15 14:10","price":4838},{"date":"1396/06/15 14:20","price":4834},{"date":"1396/06/15 14:40","price":4832},{"date":"1396/06/15 14:50","price":4833},{"date":"1396/06/15 15:00","price":4830},{"date":"1396/06/15 15:10","price":4833},{"date":"1396/06/15 15:20","price":4830},{"date":"1396/06/15 15:30","price":4827},{"date":"1396/06/15 15:40","price":4828},{"date":"1396/06/15 16:00","price":4820},{"date":"1396/06/15 16:30","price":4814},{"date":"1396/06/15 16:40","price":4812},{"date":"1396/06/15 16:50","price":4810},{"date":"1396/06/15 17:00","price":4811},{"date":"1396/06/15 17:10","price":4810}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398