کمترین: 
83675.3
بیشترین: 
83760.8
قیمت شاخص بورس امروز 15 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 83675.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 10:00","price":83753.6},{"date":"1396/06/15 10:10","price":83758.6},{"date":"1396/06/15 10:20","price":83758.3},{"date":"1396/06/15 10:30","price":83760.8},{"date":"1396/06/15 10:40","price":83755.3},{"date":"1396/06/15 10:50","price":83744.7},{"date":"1396/06/15 11:00","price":83739.9},{"date":"1396/06/15 13:00","price":83675.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399