کمترین: 
8830.2
بیشترین: 
8830.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 15 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 8830.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":8830.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398