کمترین: 
11035.9
بیشترین: 
11035.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 15 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 11035.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 09:10","price":11035.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398