کمترین: 
2.96
بیشترین: 
3.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 15 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 00:00","price":2.98},{"date":"1396/06/15 01:00","price":2.97},{"date":"1396/06/15 11:00","price":2.96},{"date":"1396/06/15 11:32","price":2.97},{"date":"1396/06/15 12:00","price":2.96},{"date":"1396/06/15 12:32","price":2.97},{"date":"1396/06/15 13:00","price":2.96},{"date":"1396/06/15 14:00","price":2.97},{"date":"1396/06/15 14:32","price":2.98},{"date":"1396/06/15 15:00","price":2.97},{"date":"1396/06/15 17:00","price":2.99},{"date":"1396/06/15 17:32","price":3},{"date":"1396/06/15 18:00","price":3.02},{"date":"1396/06/15 18:32","price":3.01},{"date":"1396/06/15 19:00","price":2.99},{"date":"1396/06/15 19:32","price":3.01},{"date":"1396/06/15 20:00","price":3.02},{"date":"1396/06/15 20:32","price":3.01},{"date":"1396/06/15 22:00","price":3},{"date":"1396/06/15 22:32","price":3.01},{"date":"1396/06/15 23:00","price":3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398