کمترین: 
543087
بیشترین: 
546797
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 15 شهریور 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 543726 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398