کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 15 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 15 شهریور 1396 , 1.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 00:00","price":1.69},{"date":"1396/06/15 00:32","price":1.68},{"date":"1396/06/15 02:00","price":1.7},{"date":"1396/06/15 03:00","price":1.69},{"date":"1396/06/15 05:00","price":1.68},{"date":"1396/06/15 06:32","price":1.67},{"date":"1396/06/15 07:00","price":1.68},{"date":"1396/06/15 17:00","price":1.67},{"date":"1396/06/15 18:32","price":1.66},{"date":"1396/06/15 19:00","price":1.65},{"date":"1396/06/15 21:00","price":1.66},{"date":"1396/06/15 22:32","price":1.67},{"date":"1396/06/15 23:32","price":1.68}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398