کمترین: 
542240
بیشترین: 
545577
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 15 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 542403 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398