کمترین: 
512.63
بیشترین: 
522.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 15 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 00:00","price":514.13},{"date":"1396/06/15 00:32","price":513.63},{"date":"1396/06/15 01:00","price":513.38},{"date":"1396/06/15 01:32","price":514},{"date":"1396/06/15 02:00","price":513.75},{"date":"1396/06/15 05:00","price":513.63},{"date":"1396/06/15 05:32","price":513.38},{"date":"1396/06/15 06:00","price":513.25},{"date":"1396/06/15 06:32","price":512.63},{"date":"1396/06/15 07:32","price":513.13},{"date":"1396/06/15 08:32","price":512.63},{"date":"1396/06/15 10:08","price":512.88},{"date":"1396/06/15 10:32","price":513.38},{"date":"1396/06/15 11:00","price":513.63},{"date":"1396/06/15 11:32","price":514.88},{"date":"1396/06/15 12:00","price":513.88},{"date":"1396/06/15 12:32","price":514.13},{"date":"1396/06/15 13:00","price":514.88},{"date":"1396/06/15 13:32","price":516.13},{"date":"1396/06/15 14:00","price":516.5},{"date":"1396/06/15 14:32","price":518.63},{"date":"1396/06/15 15:00","price":518.13},{"date":"1396/06/15 15:32","price":518.38},{"date":"1396/06/15 16:08","price":520.38},{"date":"1396/06/15 16:32","price":521.88},{"date":"1396/06/15 17:00","price":521.25},{"date":"1396/06/15 17:32","price":519},{"date":"1396/06/15 18:00","price":520.63},{"date":"1396/06/15 18:32","price":519.88},{"date":"1396/06/15 19:00","price":519.63},{"date":"1396/06/15 19:32","price":521.13},{"date":"1396/06/15 20:00","price":522.13},{"date":"1396/06/15 20:32","price":520.75},{"date":"1396/06/15 21:00","price":520.13},{"date":"1396/06/15 21:32","price":519.13},{"date":"1396/06/15 22:00","price":518.75},{"date":"1396/06/15 22:32","price":519.38},{"date":"1396/06/15 23:00","price":521.13},{"date":"1396/06/15 23:32","price":521}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398