کمترین: 
53.12
بیشترین: 
54.24
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 15 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 54.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 00:00","price":53.19},{"date":"1396/06/15 00:32","price":53.12},{"date":"1396/06/15 01:00","price":53.13},{"date":"1396/06/15 01:32","price":53.22},{"date":"1396/06/15 02:00","price":53.19},{"date":"1396/06/15 02:32","price":53.15},{"date":"1396/06/15 03:00","price":53.2},{"date":"1396/06/15 05:00","price":53.16},{"date":"1396/06/15 05:32","price":53.17},{"date":"1396/06/15 06:00","price":53.13},{"date":"1396/06/15 06:32","price":53.12},{"date":"1396/06/15 07:00","price":53.16},{"date":"1396/06/15 08:00","price":53.19},{"date":"1396/06/15 08:32","price":53.13},{"date":"1396/06/15 09:00","price":53.16},{"date":"1396/06/15 10:08","price":53.19},{"date":"1396/06/15 10:32","price":53.17},{"date":"1396/06/15 11:00","price":53.22},{"date":"1396/06/15 11:32","price":53.34},{"date":"1396/06/15 12:00","price":53.31},{"date":"1396/06/15 12:32","price":53.4},{"date":"1396/06/15 13:00","price":53.44},{"date":"1396/06/15 13:32","price":53.56},{"date":"1396/06/15 14:00","price":53.59},{"date":"1396/06/15 14:32","price":53.87},{"date":"1396/06/15 15:00","price":53.84},{"date":"1396/06/15 15:32","price":53.88},{"date":"1396/06/15 16:08","price":54.1},{"date":"1396/06/15 16:32","price":54.24},{"date":"1396/06/15 17:00","price":54.2},{"date":"1396/06/15 17:32","price":53.98},{"date":"1396/06/15 18:00","price":54.05},{"date":"1396/06/15 18:32","price":53.91},{"date":"1396/06/15 19:00","price":53.95},{"date":"1396/06/15 19:32","price":53.97},{"date":"1396/06/15 20:00","price":54.17},{"date":"1396/06/15 20:32","price":54.08},{"date":"1396/06/15 21:00","price":54.02},{"date":"1396/06/15 21:32","price":53.95},{"date":"1396/06/15 22:32","price":54.05},{"date":"1396/06/15 23:00","price":54.2},{"date":"1396/06/15 23:32","price":54.16}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398