کمترین: 
48.52
بیشترین: 
49.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 15 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 49.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 00:00","price":48.58},{"date":"1396/06/15 00:32","price":48.55},{"date":"1396/06/15 01:00","price":48.52},{"date":"1396/06/15 01:32","price":48.62},{"date":"1396/06/15 02:00","price":48.63},{"date":"1396/06/15 03:00","price":48.61},{"date":"1396/06/15 03:32","price":48.62},{"date":"1396/06/15 04:00","price":48.61},{"date":"1396/06/15 04:32","price":48.59},{"date":"1396/06/15 05:32","price":48.62},{"date":"1396/06/15 06:00","price":48.58},{"date":"1396/06/15 06:32","price":48.55},{"date":"1396/06/15 07:00","price":48.59},{"date":"1396/06/15 07:32","price":48.57},{"date":"1396/06/15 08:00","price":48.59},{"date":"1396/06/15 08:32","price":48.56},{"date":"1396/06/15 09:00","price":48.55},{"date":"1396/06/15 09:32","price":48.56},{"date":"1396/06/15 10:08","price":48.59},{"date":"1396/06/15 11:00","price":48.63},{"date":"1396/06/15 11:32","price":48.73},{"date":"1396/06/15 12:00","price":48.7},{"date":"1396/06/15 12:32","price":48.76},{"date":"1396/06/15 13:00","price":48.77},{"date":"1396/06/15 13:32","price":48.8},{"date":"1396/06/15 14:32","price":48.89},{"date":"1396/06/15 15:00","price":48.84},{"date":"1396/06/15 15:32","price":48.87},{"date":"1396/06/15 16:08","price":49.05},{"date":"1396/06/15 16:32","price":49.26},{"date":"1396/06/15 17:00","price":49.22},{"date":"1396/06/15 17:32","price":49.09},{"date":"1396/06/15 18:00","price":49.16},{"date":"1396/06/15 19:00","price":49.13},{"date":"1396/06/15 19:32","price":49.06},{"date":"1396/06/15 20:00","price":49.26},{"date":"1396/06/15 20:32","price":49.27},{"date":"1396/06/15 21:00","price":49.2},{"date":"1396/06/15 21:32","price":49.13},{"date":"1396/06/15 22:00","price":49.09},{"date":"1396/06/15 22:32","price":49.17},{"date":"1396/06/15 23:00","price":49.16},{"date":"1396/06/15 23:32","price":49.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398