کمترین: 
بیشترین: 
قیمت دینار عراق امروز 15 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 شهریور 1396 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/15 00:00","price":0},{"date":"1396/06/15 00:00","price":0},{"date":"1396/06/15 00:00","price":0},{"date":"1396/06/15 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 00:10","price":0},{"date":"1396/06/15 00:10","price":0},{"date":"1396/06/15 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 00:18","price":0},{"date":"1396/06/15 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 00:25","price":0},{"date":"1396/06/15 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 00:35","price":0},{"date":"1396/06/15 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 00:42","price":0},{"date":"1396/06/15 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 00:50","price":0},{"date":"1396/06/15 00:50","price":0},{"date":"1396/06/15 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:00","price":0},{"date":"1396/06/15 01:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:05","price":0},{"date":"1396/06/15 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:10","price":0},{"date":"1396/06/15 01:10","price":0},{"date":"1396/06/15 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:18","price":0},{"date":"1396/06/15 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:25","price":0},{"date":"1396/06/15 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:35","price":0},{"date":"1396/06/15 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:42","price":0},{"date":"1396/06/15 01:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 01:50","price":0},{"date":"1396/06/15 01:50","price":0},{"date":"1396/06/15 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:00","price":0},{"date":"1396/06/15 02:00","price":0},{"date":"1396/06/15 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:10","price":0},{"date":"1396/06/15 02:10","price":0},{"date":"1396/06/15 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:18","price":0},{"date":"1396/06/15 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:25","price":0},{"date":"1396/06/15 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:35","price":0},{"date":"1396/06/15 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:40","price":0},{"date":"1396/06/15 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 02:50","price":0},{"date":"1396/06/15 02:50","price":0},{"date":"1396/06/15 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:00","price":0},{"date":"1396/06/15 03:00","price":0},{"date":"1396/06/15 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:10","price":0},{"date":"1396/06/15 03:10","price":0},{"date":"1396/06/15 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:18","price":0},{"date":"1396/06/15 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:25","price":0},{"date":"1396/06/15 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:35","price":0},{"date":"1396/06/15 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:40","price":0},{"date":"1396/06/15 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 03:50","price":0},{"date":"1396/06/15 03:50","price":0},{"date":"1396/06/15 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:00","price":0},{"date":"1396/06/15 04:00","price":0},{"date":"1396/06/15 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:10","price":0},{"date":"1396/06/15 04:10","price":0},{"date":"1396/06/15 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:18","price":0},{"date":"1396/06/15 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:25","price":0},{"date":"1396/06/15 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:35","price":0},{"date":"1396/06/15 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:42","price":0},{"date":"1396/06/15 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 04:50","price":0},{"date":"1396/06/15 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:00","price":0},{"date":"1396/06/15 05:00","price":0},{"date":"1396/06/15 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:10","price":0},{"date":"1396/06/15 05:10","price":0},{"date":"1396/06/15 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:18","price":0},{"date":"1396/06/15 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:25","price":0},{"date":"1396/06/15 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:35","price":0},{"date":"1396/06/15 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:42","price":0},{"date":"1396/06/15 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 05:50","price":0},{"date":"1396/06/15 05:50","price":0},{"date":"1396/06/15 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:00","price":0},{"date":"1396/06/15 06:00","price":0},{"date":"1396/06/15 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:10","price":0},{"date":"1396/06/15 06:10","price":0},{"date":"1396/06/15 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:18","price":0},{"date":"1396/06/15 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:25","price":0},{"date":"1396/06/15 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:35","price":0},{"date":"1396/06/15 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:42","price":0},{"date":"1396/06/15 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 06:50","price":0},{"date":"1396/06/15 06:50","price":0},{"date":"1396/06/15 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:00","price":0},{"date":"1396/06/15 07:00","price":0},{"date":"1396/06/15 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:10","price":0},{"date":"1396/06/15 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:18","price":0},{"date":"1396/06/15 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:25","price":0},{"date":"1396/06/15 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:35","price":0},{"date":"1396/06/15 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:42","price":0},{"date":"1396/06/15 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 07:50","price":0},{"date":"1396/06/15 07:50","price":0},{"date":"1396/06/15 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:00","price":0},{"date":"1396/06/15 08:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:05","price":0},{"date":"1396/06/15 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:10","price":0},{"date":"1396/06/15 08:10","price":0},{"date":"1396/06/15 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:18","price":0},{"date":"1396/06/15 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:25","price":0},{"date":"1396/06/15 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:35","price":0},{"date":"1396/06/15 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:42","price":0},{"date":"1396/06/15 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 08:50","price":0},{"date":"1396/06/15 08:50","price":0},{"date":"1396/06/15 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:00","price":0},{"date":"1396/06/15 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:10","price":0},{"date":"1396/06/15 09:10","price":0},{"date":"1396/06/15 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:18","price":0},{"date":"1396/06/15 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:25","price":0},{"date":"1396/06/15 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:35","price":0},{"date":"1396/06/15 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:42","price":0},{"date":"1396/06/15 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 09:50","price":0},{"date":"1396/06/15 09:50","price":0},{"date":"1396/06/15 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 10:00","price":0},{"date":"1396/06/15 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/15 10:10","price":0},{"date":"1396/06/15 10:10","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398