کمترین: 
1256000
بیشترین: 
1256000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 14 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1256000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 14:36","price":1256000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399