کمترین: 
بیشترین: 
قیمت دینار عراق امروز 14 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 شهریور 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 12:40","price":0},{"date":"1396/06/14 12:40","price":0},{"date":"1396/06/14 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 12:50","price":0},{"date":"1396/06/14 12:50","price":0},{"date":"1396/06/14 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:00","price":0},{"date":"1396/06/14 13:00","price":0},{"date":"1396/06/14 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:10","price":0},{"date":"1396/06/14 13:10","price":0},{"date":"1396/06/14 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:18","price":0},{"date":"1396/06/14 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:25","price":0},{"date":"1396/06/14 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:35","price":0},{"date":"1396/06/14 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:42","price":0},{"date":"1396/06/14 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 13:50","price":0},{"date":"1396/06/14 13:50","price":0},{"date":"1396/06/14 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:00","price":0},{"date":"1396/06/14 14:00","price":0},{"date":"1396/06/14 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:10","price":0},{"date":"1396/06/14 14:10","price":0},{"date":"1396/06/14 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:18","price":0},{"date":"1396/06/14 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:25","price":0},{"date":"1396/06/14 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:35","price":0},{"date":"1396/06/14 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:42","price":0},{"date":"1396/06/14 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 14:50","price":0},{"date":"1396/06/14 14:50","price":0},{"date":"1396/06/14 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:00","price":0},{"date":"1396/06/14 15:00","price":0},{"date":"1396/06/14 15:00","price":0},{"date":"1396/06/14 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:10","price":0},{"date":"1396/06/14 15:10","price":0},{"date":"1396/06/14 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:18","price":0},{"date":"1396/06/14 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:25","price":0},{"date":"1396/06/14 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:35","price":0},{"date":"1396/06/14 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:42","price":0},{"date":"1396/06/14 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 15:50","price":0},{"date":"1396/06/14 15:50","price":0},{"date":"1396/06/14 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:00","price":0},{"date":"1396/06/14 16:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:00","price":0},{"date":"1396/06/14 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:10","price":0},{"date":"1396/06/14 16:10","price":0},{"date":"1396/06/14 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:18","price":0},{"date":"1396/06/14 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:25","price":0},{"date":"1396/06/14 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:35","price":0},{"date":"1396/06/14 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:40","price":0},{"date":"1396/06/14 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 16:50","price":0},{"date":"1396/06/14 16:50","price":0},{"date":"1396/06/14 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:00","price":0},{"date":"1396/06/14 17:00","price":0},{"date":"1396/06/14 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:10","price":0},{"date":"1396/06/14 17:10","price":0},{"date":"1396/06/14 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:18","price":0},{"date":"1396/06/14 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:25","price":0},{"date":"1396/06/14 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:35","price":0},{"date":"1396/06/14 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:42","price":0},{"date":"1396/06/14 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 17:50","price":0},{"date":"1396/06/14 17:50","price":0},{"date":"1396/06/14 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:00","price":0},{"date":"1396/06/14 18:00","price":0},{"date":"1396/06/14 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:10","price":0},{"date":"1396/06/14 18:10","price":0},{"date":"1396/06/14 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:18","price":0},{"date":"1396/06/14 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:25","price":0},{"date":"1396/06/14 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:35","price":0},{"date":"1396/06/14 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:40","price":0},{"date":"1396/06/14 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 18:50","price":0},{"date":"1396/06/14 18:50","price":0},{"date":"1396/06/14 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:00","price":0},{"date":"1396/06/14 19:00","price":0},{"date":"1396/06/14 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:10","price":0},{"date":"1396/06/14 19:10","price":0},{"date":"1396/06/14 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:18","price":0},{"date":"1396/06/14 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:25","price":0},{"date":"1396/06/14 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:35","price":0},{"date":"1396/06/14 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:40","price":0},{"date":"1396/06/14 19:40","price":0},{"date":"1396/06/14 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 19:50","price":0},{"date":"1396/06/14 19:50","price":0},{"date":"1396/06/14 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:00","price":0},{"date":"1396/06/14 20:00","price":0},{"date":"1396/06/14 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:10","price":0},{"date":"1396/06/14 20:10","price":0},{"date":"1396/06/14 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:18","price":0},{"date":"1396/06/14 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:25","price":0},{"date":"1396/06/14 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:35","price":0},{"date":"1396/06/14 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:42","price":0},{"date":"1396/06/14 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 20:50","price":0},{"date":"1396/06/14 20:50","price":0},{"date":"1396/06/14 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:00","price":0},{"date":"1396/06/14 21:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:00","price":0},{"date":"1396/06/14 21:00","price":0},{"date":"1396/06/14 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:10","price":0},{"date":"1396/06/14 21:10","price":0},{"date":"1396/06/14 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:18","price":0},{"date":"1396/06/14 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:25","price":0},{"date":"1396/06/14 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:35","price":0},{"date":"1396/06/14 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:42","price":0},{"date":"1396/06/14 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 21:50","price":0},{"date":"1396/06/14 21:50","price":0},{"date":"1396/06/14 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:00","price":0},{"date":"1396/06/14 22:00","price":0},{"date":"1396/06/14 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:10","price":0},{"date":"1396/06/14 22:10","price":0},{"date":"1396/06/14 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:18","price":0},{"date":"1396/06/14 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:25","price":0},{"date":"1396/06/14 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:35","price":0},{"date":"1396/06/14 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:42","price":0},{"date":"1396/06/14 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 22:50","price":0},{"date":"1396/06/14 22:50","price":0},{"date":"1396/06/14 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:00","price":0},{"date":"1396/06/14 23:00","price":0},{"date":"1396/06/14 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:10","price":0},{"date":"1396/06/14 23:10","price":0},{"date":"1396/06/14 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:18","price":0},{"date":"1396/06/14 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:25","price":0},{"date":"1396/06/14 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:35","price":0},{"date":"1396/06/14 23:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:42","price":0},{"date":"1396/06/14 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/06/14 23:50","price":0},{"date":"1396/06/14 23:50","price":0},{"date":"1396/06/14 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398