کمترین: 
617
بیشترین: 
619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 14 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 618 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":617},{"date":"1396/06/14 11:30","price":618},{"date":"1396/06/14 11:40","price":619},{"date":"1396/06/14 11:50","price":618},{"date":"1396/06/14 12:00","price":619},{"date":"1396/06/14 12:10","price":618},{"date":"1396/06/14 12:20","price":617},{"date":"1396/06/14 12:30","price":619},{"date":"1396/06/14 12:40","price":617},{"date":"1396/06/14 12:50","price":618},{"date":"1396/06/14 13:10","price":619},{"date":"1396/06/14 13:30","price":618},{"date":"1396/06/14 13:40","price":619},{"date":"1396/06/14 13:50","price":617},{"date":"1396/06/14 14:00","price":618},{"date":"1396/06/14 14:10","price":617},{"date":"1396/06/14 14:20","price":618},{"date":"1396/06/14 15:10","price":619},{"date":"1396/06/14 15:30","price":618},{"date":"1396/06/14 16:30","price":619},{"date":"1396/06/14 16:40","price":618}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398