کمترین: 
4112
بیشترین: 
4124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 4124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":4114},{"date":"1396/06/14 11:20","price":4113},{"date":"1396/06/14 11:30","price":4112},{"date":"1396/06/14 11:40","price":4113},{"date":"1396/06/14 11:50","price":4112},{"date":"1396/06/14 12:00","price":4121},{"date":"1396/06/14 12:10","price":4118},{"date":"1396/06/14 12:20","price":4114},{"date":"1396/06/14 12:30","price":4121},{"date":"1396/06/14 12:40","price":4113},{"date":"1396/06/14 12:50","price":4120},{"date":"1396/06/14 13:10","price":4123},{"date":"1396/06/14 13:30","price":4124},{"date":"1396/06/14 13:40","price":4123},{"date":"1396/06/14 14:00","price":4124},{"date":"1396/06/14 14:10","price":4123},{"date":"1396/06/14 14:20","price":4124},{"date":"1396/06/14 15:10","price":4123},{"date":"1396/06/14 15:30","price":4124},{"date":"1396/06/14 16:30","price":4123},{"date":"1396/06/14 16:40","price":4124}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398