کمترین: 
613
بیشترین: 
619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 14 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 619 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 11:10","price":613},{"date":"1396/06/14 11:20","price":616},{"date":"1396/06/14 11:30","price":619},{"date":"1396/06/14 11:40","price":617},{"date":"1396/06/14 11:50","price":619},{"date":"1396/06/14 12:00","price":617},{"date":"1396/06/14 12:10","price":619},{"date":"1396/06/14 12:20","price":613},{"date":"1396/06/14 12:30","price":617},{"date":"1396/06/14 12:40","price":616},{"date":"1396/06/14 12:50","price":619},{"date":"1396/06/14 13:10","price":617},{"date":"1396/06/14 13:30","price":619},{"date":"1396/06/14 13:40","price":617},{"date":"1396/06/14 13:50","price":616},{"date":"1396/06/14 14:00","price":619},{"date":"1396/06/14 14:10","price":616},{"date":"1396/06/14 14:20","price":619},{"date":"1396/06/14 15:10","price":617},{"date":"1396/06/14 15:20","price":619},{"date":"1396/06/14 16:30","price":617},{"date":"1396/06/14 16:40","price":619}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398