کمترین: 
5026
بیشترین: 
5037
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 14 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 14 شهریور 1396 , 5035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 10:50","price":5032},{"date":"1396/06/14 11:10","price":5034},{"date":"1396/06/14 11:20","price":5033},{"date":"1396/06/14 11:30","price":5030},{"date":"1396/06/14 11:40","price":5031},{"date":"1396/06/14 11:50","price":5030},{"date":"1396/06/14 12:00","price":5031},{"date":"1396/06/14 12:10","price":5030},{"date":"1396/06/14 12:20","price":5031},{"date":"1396/06/14 12:40","price":5033},{"date":"1396/06/14 12:50","price":5028},{"date":"1396/06/14 13:30","price":5026},{"date":"1396/06/14 13:40","price":5031},{"date":"1396/06/14 14:00","price":5032},{"date":"1396/06/14 14:10","price":5033},{"date":"1396/06/14 14:20","price":5034},{"date":"1396/06/14 15:10","price":5036},{"date":"1396/06/14 15:30","price":5034},{"date":"1396/06/14 16:00","price":5035},{"date":"1396/06/14 16:30","price":5037},{"date":"1396/06/14 16:40","price":5035}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398