کمترین: 
3876
بیشترین: 
3882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 14 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 14 شهریور 1396 , 3882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 10:40","price":3878},{"date":"1396/06/14 11:10","price":3879},{"date":"1396/06/14 11:20","price":3878},{"date":"1396/06/14 11:30","price":3879},{"date":"1396/06/14 11:50","price":3878},{"date":"1396/06/14 12:20","price":3877},{"date":"1396/06/14 12:40","price":3876},{"date":"1396/06/14 13:30","price":3877},{"date":"1396/06/14 13:50","price":3878},{"date":"1396/06/14 14:20","price":3879},{"date":"1396/06/14 15:50","price":3878},{"date":"1396/06/14 16:50","price":3881},{"date":"1396/06/14 17:10","price":3882}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398