کمترین: 
4784
بیشترین: 
4820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 14 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 14 شهریور 1396 , 4816 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 10:10","price":4791},{"date":"1396/06/14 10:40","price":4789},{"date":"1396/06/14 11:10","price":4790},{"date":"1396/06/14 11:20","price":4789},{"date":"1396/06/14 11:30","price":4788},{"date":"1396/06/14 11:40","price":4785},{"date":"1396/06/14 11:50","price":4787},{"date":"1396/06/14 12:00","price":4788},{"date":"1396/06/14 12:10","price":4785},{"date":"1396/06/14 12:30","price":4784},{"date":"1396/06/14 12:40","price":4785},{"date":"1396/06/14 12:50","price":4786},{"date":"1396/06/14 13:00","price":4787},{"date":"1396/06/14 13:20","price":4792},{"date":"1396/06/14 13:30","price":4795},{"date":"1396/06/14 13:40","price":4796},{"date":"1396/06/14 14:00","price":4804},{"date":"1396/06/14 14:10","price":4802},{"date":"1396/06/14 14:20","price":4810},{"date":"1396/06/14 14:30","price":4819},{"date":"1396/06/14 14:40","price":4820},{"date":"1396/06/14 14:50","price":4819},{"date":"1396/06/14 15:10","price":4818},{"date":"1396/06/14 15:30","price":4819},{"date":"1396/06/14 15:40","price":4818},{"date":"1396/06/14 15:50","price":4816},{"date":"1396/06/14 16:30","price":4817},{"date":"1396/06/14 16:40","price":4816}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398