کمترین: 
83574.9
بیشترین: 
83733.5
قیمت شاخص بورس امروز 14 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 83733.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:50","price":83574.9},{"date":"1396/06/14 10:00","price":83648.0},{"date":"1396/06/14 10:10","price":83671.0},{"date":"1396/06/14 10:20","price":83694.3},{"date":"1396/06/14 12:50","price":83733.4},{"date":"1396/06/14 13:00","price":83733.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398