کمترین: 
8823.3
بیشترین: 
8823.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 14 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 8823.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 09:10","price":8823.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398