کمترین: 
2.97
بیشترین: 
3.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 14 شهریور 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 2.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 05:08","price":3.03},{"date":"1396/06/14 05:32","price":3.02},{"date":"1396/06/14 06:08","price":3.03},{"date":"1396/06/14 10:00","price":3.02},{"date":"1396/06/14 11:00","price":3.03},{"date":"1396/06/14 13:32","price":3.04},{"date":"1396/06/14 15:00","price":3.03},{"date":"1396/06/14 15:32","price":3.04},{"date":"1396/06/14 16:00","price":3.03},{"date":"1396/06/14 16:32","price":3.01},{"date":"1396/06/14 17:00","price":2.99},{"date":"1396/06/14 17:32","price":2.98},{"date":"1396/06/14 18:00","price":2.97},{"date":"1396/06/14 19:00","price":2.98},{"date":"1396/06/14 20:32","price":2.97},{"date":"1396/06/14 21:00","price":2.98},{"date":"1396/06/14 21:32","price":2.97},{"date":"1396/06/14 22:32","price":2.98},{"date":"1396/06/14 23:00","price":2.97}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398