کمترین: 
501.88
بیشترین: 
517.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 14 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 514.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 05:08","price":504},{"date":"1396/06/14 06:08","price":503.88},{"date":"1396/06/14 06:32","price":503.5},{"date":"1396/06/14 07:00","price":502.88},{"date":"1396/06/14 08:00","price":502.75},{"date":"1396/06/14 08:32","price":502.63},{"date":"1396/06/14 09:00","price":502.88},{"date":"1396/06/14 09:32","price":503},{"date":"1396/06/14 10:00","price":503.63},{"date":"1396/06/14 11:32","price":504.25},{"date":"1396/06/14 12:00","price":502.88},{"date":"1396/06/14 12:32","price":501.88},{"date":"1396/06/14 13:00","price":502},{"date":"1396/06/14 13:32","price":504.88},{"date":"1396/06/14 14:00","price":505.38},{"date":"1396/06/14 14:32","price":504.88},{"date":"1396/06/14 15:00","price":506.88},{"date":"1396/06/14 15:32","price":507.88},{"date":"1396/06/14 16:00","price":507.38},{"date":"1396/06/14 16:32","price":506},{"date":"1396/06/14 17:00","price":508.88},{"date":"1396/06/14 17:32","price":509.88},{"date":"1396/06/14 18:00","price":512.88},{"date":"1396/06/14 18:32","price":512.5},{"date":"1396/06/14 19:00","price":514.25},{"date":"1396/06/14 19:32","price":515.63},{"date":"1396/06/14 20:00","price":517.13},{"date":"1396/06/14 20:32","price":516.13},{"date":"1396/06/14 21:00","price":515.88},{"date":"1396/06/14 21:32","price":516},{"date":"1396/06/14 22:00","price":514.38},{"date":"1396/06/14 22:32","price":515.13},{"date":"1396/06/14 23:00","price":515.88},{"date":"1396/06/14 23:32","price":514.88}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398