کمترین: 
52.12
بیشترین: 
53.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 14 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 53.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 05:08","price":52.17},{"date":"1396/06/14 05:32","price":52.16},{"date":"1396/06/14 08:00","price":52.14},{"date":"1396/06/14 08:32","price":52.12},{"date":"1396/06/14 09:00","price":52.14},{"date":"1396/06/14 09:32","price":52.15},{"date":"1396/06/14 10:00","price":52.26},{"date":"1396/06/14 11:00","price":52.3},{"date":"1396/06/14 12:00","price":52.23},{"date":"1396/06/14 12:32","price":52.16},{"date":"1396/06/14 13:00","price":52.19},{"date":"1396/06/14 13:32","price":52.52},{"date":"1396/06/14 14:32","price":52.41},{"date":"1396/06/14 15:00","price":52.63},{"date":"1396/06/14 15:32","price":52.69},{"date":"1396/06/14 16:00","price":52.62},{"date":"1396/06/14 16:32","price":52.52},{"date":"1396/06/14 17:00","price":52.78},{"date":"1396/06/14 17:32","price":52.8},{"date":"1396/06/14 18:00","price":53.23},{"date":"1396/06/14 18:32","price":53.21},{"date":"1396/06/14 19:00","price":53.38},{"date":"1396/06/14 19:32","price":53.4},{"date":"1396/06/14 20:00","price":53.58},{"date":"1396/06/14 20:32","price":53.52},{"date":"1396/06/14 21:00","price":53.45},{"date":"1396/06/14 21:32","price":53.41},{"date":"1396/06/14 22:00","price":53.27},{"date":"1396/06/14 22:32","price":53.3},{"date":"1396/06/14 23:00","price":53.38},{"date":"1396/06/14 23:32","price":53.27}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398