کمترین: 
1.67
بیشترین: 
1.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 14 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 14 شهریور 1396 , 1.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 03:00","price":1.68},{"date":"1396/06/14 03:32","price":1.69},{"date":"1396/06/14 06:08","price":1.68},{"date":"1396/06/14 08:32","price":1.67},{"date":"1396/06/14 10:00","price":1.68},{"date":"1396/06/14 12:32","price":1.67},{"date":"1396/06/14 13:32","price":1.68},{"date":"1396/06/14 15:00","price":1.69},{"date":"1396/06/14 16:32","price":1.68},{"date":"1396/06/14 18:00","price":1.69},{"date":"1396/06/14 18:32","price":1.68},{"date":"1396/06/14 19:00","price":1.7},{"date":"1396/06/14 19:32","price":1.69},{"date":"1396/06/14 20:00","price":1.7},{"date":"1396/06/14 21:00","price":1.69},{"date":"1396/06/14 23:00","price":1.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398