کمترین: 
47.37
بیشترین: 
48.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 14 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 شهریور 1396 , 48.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/14 03:00","price":47.42},{"date":"1396/06/14 03:32","price":47.41},{"date":"1396/06/14 04:08","price":47.38},{"date":"1396/06/14 04:32","price":47.41},{"date":"1396/06/14 05:08","price":47.38},{"date":"1396/06/14 05:32","price":47.37},{"date":"1396/06/14 06:08","price":47.38},{"date":"1396/06/14 06:32","price":47.41},{"date":"1396/06/14 07:00","price":47.42},{"date":"1396/06/14 07:32","price":47.41},{"date":"1396/06/14 08:32","price":47.39},{"date":"1396/06/14 09:00","price":47.41},{"date":"1396/06/14 10:00","price":47.48},{"date":"1396/06/14 11:00","price":47.55},{"date":"1396/06/14 12:32","price":47.53},{"date":"1396/06/14 13:32","price":47.8},{"date":"1396/06/14 14:00","price":47.84},{"date":"1396/06/14 14:32","price":47.77},{"date":"1396/06/14 15:00","price":47.91},{"date":"1396/06/14 15:32","price":47.95},{"date":"1396/06/14 16:00","price":47.89},{"date":"1396/06/14 16:32","price":47.87},{"date":"1396/06/14 17:00","price":48.06},{"date":"1396/06/14 17:32","price":48.05},{"date":"1396/06/14 18:00","price":48.58},{"date":"1396/06/14 19:00","price":48.73},{"date":"1396/06/14 19:32","price":48.78},{"date":"1396/06/14 20:00","price":48.88},{"date":"1396/06/14 20:32","price":48.81},{"date":"1396/06/14 21:00","price":48.78},{"date":"1396/06/14 21:32","price":48.7},{"date":"1396/06/14 22:00","price":48.62},{"date":"1396/06/14 22:32","price":48.59},{"date":"1396/06/14 23:00","price":48.66}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398