کمترین: 
385000
بیشترین: 
386000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 13 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 385000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 12:06","price":386000},{"date":"1396/06/13 12:48","price":385000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398