کمترین: 
8820.5
بیشترین: 
8820.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 13 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 8820.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:20","price":8820.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398