کمترین: 
5025
بیشترین: 
5040
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 13 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 13 شهریور 1396 , 5034 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":5025},{"date":"1396/06/13 10:20","price":5029},{"date":"1396/06/13 10:40","price":5030},{"date":"1396/06/13 10:50","price":5029},{"date":"1396/06/13 11:20","price":5030},{"date":"1396/06/13 11:30","price":5039},{"date":"1396/06/13 12:00","price":5040},{"date":"1396/06/13 12:50","price":5037},{"date":"1396/06/13 13:20","price":5035},{"date":"1396/06/13 13:40","price":5038},{"date":"1396/06/13 14:30","price":5033},{"date":"1396/06/13 14:50","price":5034}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398