کمترین: 
4747
بیشترین: 
4791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 13 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 13 شهریور 1396 , 4789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 10:11","price":4749},{"date":"1396/06/13 10:20","price":4750},{"date":"1396/06/13 10:40","price":4748},{"date":"1396/06/13 10:50","price":4750},{"date":"1396/06/13 11:20","price":4747},{"date":"1396/06/13 11:30","price":4758},{"date":"1396/06/13 11:50","price":4756},{"date":"1396/06/13 12:50","price":4767},{"date":"1396/06/13 13:20","price":4770},{"date":"1396/06/13 14:30","price":4784},{"date":"1396/06/13 14:50","price":4791},{"date":"1396/06/13 15:40","price":4790},{"date":"1396/06/13 17:00","price":4789}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398