کمترین: 
بیشترین: 
قیمت شاخص بورس امروز 13 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 83452.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 09:51","price":},{"date":"1396/06/13 10:20","price":83430.5},{"date":"1396/06/13 10:30","price":83425.5},{"date":"1396/06/13 10:40","price":83424.7},{"date":"1396/06/13 10:50","price":83429.2},{"date":"1396/06/13 12:50","price":83494.7},{"date":"1396/06/13 13:00","price":83452.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398