کمترین: 
1.67
بیشترین: 
1.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 13 شهریور 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 13 شهریور 1396 , 1.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 05:08","price":1.71},{"date":"1396/06/13 06:08","price":1.7},{"date":"1396/06/13 06:32","price":1.69},{"date":"1396/06/13 07:32","price":1.7},{"date":"1396/06/13 10:32","price":1.69},{"date":"1396/06/13 11:08","price":1.68},{"date":"1396/06/13 11:32","price":1.69},{"date":"1396/06/13 13:08","price":1.67},{"date":"1396/06/13 14:32","price":1.68},{"date":"1396/06/13 15:32","price":1.67},{"date":"1396/06/13 18:08","price":1.68},{"date":"1396/06/13 18:32","price":1.7},{"date":"1396/06/13 20:08","price":1.69},{"date":"1396/06/13 20:32","price":1.7},{"date":"1396/06/13 21:08","price":1.69}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398