کمترین: 
501.25
بیشترین: 
510.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 13 شهریور 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 503.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 05:08","price":509.75},{"date":"1396/06/13 05:32","price":510.88},{"date":"1396/06/13 06:08","price":509.25},{"date":"1396/06/13 06:32","price":508.25},{"date":"1396/06/13 07:08","price":508.5},{"date":"1396/06/13 07:32","price":509},{"date":"1396/06/13 08:08","price":508.63},{"date":"1396/06/13 08:32","price":508.5},{"date":"1396/06/13 10:08","price":508.25},{"date":"1396/06/13 10:32","price":506.75},{"date":"1396/06/13 11:08","price":505.88},{"date":"1396/06/13 11:32","price":506.88},{"date":"1396/06/13 13:08","price":501.25},{"date":"1396/06/13 13:32","price":503.88},{"date":"1396/06/13 14:32","price":505.25},{"date":"1396/06/13 15:08","price":502.88},{"date":"1396/06/13 15:32","price":503.13},{"date":"1396/06/13 16:08","price":503.88},{"date":"1396/06/13 16:32","price":504.38},{"date":"1396/06/13 17:08","price":503.88},{"date":"1396/06/13 17:32","price":505.38},{"date":"1396/06/13 18:08","price":507.38},{"date":"1396/06/13 18:32","price":507.63},{"date":"1396/06/13 19:08","price":507.38},{"date":"1396/06/13 19:32","price":508.38},{"date":"1396/06/13 20:08","price":503.88},{"date":"1396/06/13 20:32","price":504.63},{"date":"1396/06/13 21:08","price":503.63},{"date":"1396/06/13 21:32","price":504.25},{"date":"1396/06/13 22:08","price":503.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399