کمترین: 
52.13
بیشترین: 
52.73
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت برنت امروز 13 شهریور 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 52.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 05:08","price":52.42},{"date":"1396/06/13 05:32","price":52.52},{"date":"1396/06/13 06:08","price":52.45},{"date":"1396/06/13 06:32","price":52.47},{"date":"1396/06/13 07:32","price":52.51},{"date":"1396/06/13 08:32","price":52.53},{"date":"1396/06/13 09:08","price":52.55},{"date":"1396/06/13 10:08","price":52.52},{"date":"1396/06/13 10:32","price":52.3},{"date":"1396/06/13 11:08","price":52.24},{"date":"1396/06/13 11:32","price":52.35},{"date":"1396/06/13 13:08","price":52.13},{"date":"1396/06/13 13:32","price":52.26},{"date":"1396/06/13 14:32","price":52.41},{"date":"1396/06/13 15:08","price":52.3},{"date":"1396/06/13 15:32","price":52.31},{"date":"1396/06/13 16:08","price":52.38},{"date":"1396/06/13 16:32","price":52.45},{"date":"1396/06/13 17:08","price":52.41},{"date":"1396/06/13 17:32","price":52.55},{"date":"1396/06/13 18:08","price":52.69},{"date":"1396/06/13 18:32","price":52.67},{"date":"1396/06/13 19:08","price":52.61},{"date":"1396/06/13 19:32","price":52.73},{"date":"1396/06/13 20:08","price":52.41},{"date":"1396/06/13 20:32","price":52.4},{"date":"1396/06/13 21:08","price":52.33},{"date":"1396/06/13 21:32","price":52.34},{"date":"1396/06/13 22:08","price":52.21},{"date":"1396/06/13 22:32","price":52.22}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399