کمترین: 
47.23
بیشترین: 
47.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت سبک امروز 13 شهریور 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 شهریور 1396 , 47.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/13 05:08","price":47.3},{"date":"1396/06/13 05:32","price":47.39},{"date":"1396/06/13 06:08","price":47.45},{"date":"1396/06/13 06:32","price":47.44},{"date":"1396/06/13 07:08","price":47.41},{"date":"1396/06/13 07:32","price":47.44},{"date":"1396/06/13 08:08","price":47.42},{"date":"1396/06/13 08:32","price":47.45},{"date":"1396/06/13 09:08","price":47.44},{"date":"1396/06/13 10:32","price":47.28},{"date":"1396/06/13 11:08","price":47.33},{"date":"1396/06/13 11:32","price":47.27},{"date":"1396/06/13 13:08","price":47.23},{"date":"1396/06/13 13:32","price":47.3},{"date":"1396/06/13 14:32","price":47.41},{"date":"1396/06/13 15:08","price":47.3},{"date":"1396/06/13 15:32","price":47.36},{"date":"1396/06/13 16:32","price":47.41},{"date":"1396/06/13 17:08","price":47.38},{"date":"1396/06/13 17:32","price":47.56},{"date":"1396/06/13 18:08","price":47.58},{"date":"1396/06/13 18:32","price":47.55},{"date":"1396/06/13 19:08","price":47.45},{"date":"1396/06/13 19:32","price":47.58},{"date":"1396/06/13 20:08","price":47.52},{"date":"1396/06/13 20:32","price":47.51},{"date":"1396/06/13 21:08","price":47.34},{"date":"1396/06/13 21:32","price":47.41},{"date":"1396/06/13 22:08","price":47.37}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398