کمترین: 
614
بیشترین: 
619
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 12 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 شهریور 1396 , 619 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 12:00","price":614},{"date":"1396/06/12 12:10","price":617},{"date":"1396/06/12 12:40","price":619},{"date":"1396/06/12 13:00","price":617},{"date":"1396/06/12 13:10","price":619},{"date":"1396/06/12 13:20","price":617},{"date":"1396/06/12 13:40","price":619},{"date":"1396/06/12 13:50","price":614},{"date":"1396/06/12 14:00","price":619},{"date":"1396/06/12 14:10","price":617},{"date":"1396/06/12 14:20","price":619},{"date":"1396/06/12 14:40","price":617},{"date":"1396/06/12 14:50","price":619},{"date":"1396/06/12 15:40","price":617},{"date":"1396/06/12 15:50","price":619},{"date":"1396/06/12 16:00","price":617},{"date":"1396/06/12 16:10","price":619},{"date":"1396/06/12 17:20","price":617},{"date":"1396/06/12 17:40","price":619}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398