کمترین: 
537792
بیشترین: 
538831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 12 شهریور 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 538554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 11:35","price":538139},{"date":"1396/06/12 11:55","price":538069},{"date":"1396/06/12 12:05","price":538000},{"date":"1396/06/12 12:15","price":537862},{"date":"1396/06/12 12:20","price":537792},{"date":"1396/06/12 12:25","price":538139},{"date":"1396/06/12 12:30","price":538415},{"date":"1396/06/12 12:35","price":538346},{"date":"1396/06/12 12:45","price":538415},{"date":"1396/06/12 13:05","price":538692},{"date":"1396/06/12 13:15","price":538831},{"date":"1396/06/12 13:30","price":538692},{"date":"1396/06/12 13:35","price":538554},{"date":"1396/06/12 13:45","price":538346},{"date":"1396/06/12 14:00","price":538208},{"date":"1396/06/12 14:05","price":538277},{"date":"1396/06/12 14:40","price":538346},{"date":"1396/06/12 14:45","price":538277},{"date":"1396/06/12 14:55","price":538139},{"date":"1396/06/12 15:15","price":538208},{"date":"1396/06/12 15:25","price":538277},{"date":"1396/06/12 15:40","price":538346},{"date":"1396/06/12 15:50","price":538277},{"date":"1396/06/12 16:05","price":538485},{"date":"1396/06/12 16:15","price":538554},{"date":"1396/06/12 16:20","price":538485},{"date":"1396/06/12 16:30","price":538554},{"date":"1396/06/12 16:35","price":538485},{"date":"1396/06/12 16:40","price":538554},{"date":"1396/06/12 16:45","price":538485},{"date":"1396/06/12 17:05","price":538554}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398