کمترین: 
1040
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 12 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 شهریور 1396 , 1043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:30","price":1045},{"date":"1396/06/12 10:40","price":1043},{"date":"1396/06/12 11:10","price":1045},{"date":"1396/06/12 11:20","price":1043},{"date":"1396/06/12 12:00","price":1040},{"date":"1396/06/12 12:10","price":1043},{"date":"1396/06/12 13:00","price":1045},{"date":"1396/06/12 13:10","price":1043},{"date":"1396/06/12 13:20","price":1040},{"date":"1396/06/12 13:30","price":1045},{"date":"1396/06/12 13:40","price":1043},{"date":"1396/06/12 13:50","price":1040},{"date":"1396/06/12 14:00","price":1043},{"date":"1396/06/12 14:10","price":1045},{"date":"1396/06/12 14:20","price":1043},{"date":"1396/06/12 14:40","price":1045},{"date":"1396/06/12 14:50","price":1043},{"date":"1396/06/12 15:40","price":1045},{"date":"1396/06/12 15:50","price":1043},{"date":"1396/06/12 16:00","price":1040},{"date":"1396/06/12 16:10","price":1043},{"date":"1396/06/12 17:20","price":1045},{"date":"1396/06/12 17:40","price":1043}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398