کمترین: 
4085
بیشترین: 
4091
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 4091 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:30","price":4086},{"date":"1396/06/12 10:40","price":4089},{"date":"1396/06/12 11:10","price":4086},{"date":"1396/06/12 11:20","price":4089},{"date":"1396/06/12 11:50","price":4090},{"date":"1396/06/12 12:00","price":4085},{"date":"1396/06/12 12:10","price":4090},{"date":"1396/06/12 13:00","price":4086},{"date":"1396/06/12 13:10","price":4090},{"date":"1396/06/12 13:30","price":4086},{"date":"1396/06/12 13:40","price":4091},{"date":"1396/06/12 13:50","price":4085},{"date":"1396/06/12 14:00","price":4091},{"date":"1396/06/12 14:10","price":4086},{"date":"1396/06/12 14:20","price":4091},{"date":"1396/06/12 14:40","price":4086},{"date":"1396/06/12 14:50","price":4091},{"date":"1396/06/12 15:40","price":4086},{"date":"1396/06/12 15:50","price":4091},{"date":"1396/06/12 17:20","price":4086},{"date":"1396/06/12 17:40","price":4091}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398