کمترین: 
3218
بیشترین: 
3232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 12 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 شهریور 1396 , 3232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:30","price":3218},{"date":"1396/06/12 10:40","price":3220},{"date":"1396/06/12 11:10","price":3218},{"date":"1396/06/12 11:20","price":3219},{"date":"1396/06/12 11:40","price":3221},{"date":"1396/06/12 11:50","price":3226},{"date":"1396/06/12 12:00","price":3218},{"date":"1396/06/12 12:10","price":3230},{"date":"1396/06/12 12:30","price":3229},{"date":"1396/06/12 13:00","price":3225},{"date":"1396/06/12 13:10","price":3229},{"date":"1396/06/12 13:20","price":3226},{"date":"1396/06/12 13:30","price":3228},{"date":"1396/06/12 13:40","price":3231},{"date":"1396/06/12 13:50","price":3222},{"date":"1396/06/12 14:00","price":3232},{"date":"1396/06/12 14:10","price":3229},{"date":"1396/06/12 14:20","price":3232},{"date":"1396/06/12 14:40","price":3229},{"date":"1396/06/12 14:50","price":3232},{"date":"1396/06/12 15:40","price":3229},{"date":"1396/06/12 15:50","price":3232},{"date":"1396/06/12 16:00","price":3229},{"date":"1396/06/12 16:10","price":3232},{"date":"1396/06/12 17:20","price":3229},{"date":"1396/06/12 17:40","price":3232}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398