کمترین: 
4720
بیشترین: 
4743
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 12 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 12 شهریور 1396 , 4741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:30","price":4721},{"date":"1396/06/12 10:40","price":4722},{"date":"1396/06/12 11:00","price":4721},{"date":"1396/06/12 11:10","price":4720},{"date":"1396/06/12 11:20","price":4721},{"date":"1396/06/12 11:50","price":4722},{"date":"1396/06/12 12:10","price":4727},{"date":"1396/06/12 12:20","price":4728},{"date":"1396/06/12 12:30","price":4730},{"date":"1396/06/12 12:40","price":4731},{"date":"1396/06/12 13:00","price":4732},{"date":"1396/06/12 13:10","price":4734},{"date":"1396/06/12 13:30","price":4740},{"date":"1396/06/12 13:40","price":4743},{"date":"1396/06/12 13:50","price":4739},{"date":"1396/06/12 14:00","price":4743},{"date":"1396/06/12 14:10","price":4740},{"date":"1396/06/12 15:00","price":4739},{"date":"1396/06/12 15:30","price":4741},{"date":"1396/06/12 15:40","price":4738},{"date":"1396/06/12 15:50","price":4741},{"date":"1396/06/12 16:00","price":4740},{"date":"1396/06/12 16:10","price":4741},{"date":"1396/06/12 17:20","price":4739},{"date":"1396/06/12 17:40","price":4741}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398