کمترین: 
495
بیشترین: 
496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 12 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 شهریور 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:10","price":496},{"date":"1396/06/12 10:30","price":495},{"date":"1396/06/12 10:40","price":496},{"date":"1396/06/12 11:10","price":495},{"date":"1396/06/12 11:20","price":496},{"date":"1396/06/12 13:00","price":495},{"date":"1396/06/12 13:10","price":496},{"date":"1396/06/12 13:30","price":495},{"date":"1396/06/12 13:40","price":496},{"date":"1396/06/12 14:10","price":495},{"date":"1396/06/12 14:20","price":496},{"date":"1396/06/12 14:40","price":495},{"date":"1396/06/12 14:50","price":496},{"date":"1396/06/12 15:40","price":495},{"date":"1396/06/12 15:50","price":496},{"date":"1396/06/12 17:20","price":495},{"date":"1396/06/12 17:40","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399