کمترین: 
5018
بیشترین: 
5027
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 12 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 12 شهریور 1396 , 5024 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/12 10:10","price":5019},{"date":"1396/06/12 10:30","price":5018},{"date":"1396/06/12 10:40","price":5019},{"date":"1396/06/12 11:00","price":5024},{"date":"1396/06/12 11:40","price":5026},{"date":"1396/06/12 12:00","price":5023},{"date":"1396/06/12 12:10","price":5027},{"date":"1396/06/12 12:20","price":5026},{"date":"1396/06/12 13:00","price":5025},{"date":"1396/06/12 13:10","price":5026},{"date":"1396/06/12 13:20","price":5025},{"date":"1396/06/12 13:40","price":5027},{"date":"1396/06/12 13:50","price":5023},{"date":"1396/06/12 14:00","price":5027},{"date":"1396/06/12 14:10","price":5025},{"date":"1396/06/12 14:20","price":5027},{"date":"1396/06/12 14:40","price":5025},{"date":"1396/06/12 14:50","price":5027},{"date":"1396/06/12 15:20","price":5025},{"date":"1396/06/12 15:30","price":5024},{"date":"1396/06/12 15:40","price":5023},{"date":"1396/06/12 15:50","price":5024},{"date":"1396/06/12 16:00","price":5023},{"date":"1396/06/12 16:10","price":5024},{"date":"1396/06/12 17:20","price":5023},{"date":"1396/06/12 17:40","price":5024}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398