کمترین: 
49.41
بیشترین: 
49.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 11 شهریور 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 49.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 12:08","price":49.41}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399