کمترین: 
4076
بیشترین: 
4089
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 شهریور 1396 , 4089 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:50","price":4079},{"date":"1396/06/11 11:00","price":4077},{"date":"1396/06/11 11:20","price":4076},{"date":"1396/06/11 11:30","price":4079},{"date":"1396/06/11 11:40","price":4076},{"date":"1396/06/11 11:50","price":4079},{"date":"1396/06/11 12:10","price":4080},{"date":"1396/06/11 12:20","price":4079},{"date":"1396/06/11 12:30","price":4080},{"date":"1396/06/11 12:50","price":4081},{"date":"1396/06/11 13:00","price":4082},{"date":"1396/06/11 13:10","price":4080},{"date":"1396/06/11 13:20","price":4081},{"date":"1396/06/11 13:30","price":4078},{"date":"1396/06/11 13:40","price":4084},{"date":"1396/06/11 13:50","price":4085},{"date":"1396/06/11 14:10","price":4089},{"date":"1396/06/11 15:00","price":4086},{"date":"1396/06/11 15:10","price":4089},{"date":"1396/06/11 15:30","price":4085},{"date":"1396/06/11 15:40","price":4089},{"date":"1396/06/11 15:50","price":4086},{"date":"1396/06/11 16:00","price":4089},{"date":"1396/06/11 16:50","price":4086},{"date":"1396/06/11 17:00","price":4089}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398