کمترین: 
614
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 11 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 شهریور 1396 , 617 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/11 10:50","price":617},{"date":"1396/06/11 11:00","price":620},{"date":"1396/06/11 11:30","price":617},{"date":"1396/06/11 11:40","price":620},{"date":"1396/06/11 11:50","price":617},{"date":"1396/06/11 12:00","price":620},{"date":"1396/06/11 12:10","price":617},{"date":"1396/06/11 12:20","price":620},{"date":"1396/06/11 12:30","price":617},{"date":"1396/06/11 12:50","price":620},{"date":"1396/06/11 13:10","price":617},{"date":"1396/06/11 13:20","price":618},{"date":"1396/06/11 13:30","price":616},{"date":"1396/06/11 13:50","price":618},{"date":"1396/06/11 14:10","price":616},{"date":"1396/06/11 14:20","price":618},{"date":"1396/06/11 15:00","price":617},{"date":"1396/06/11 15:10","price":615},{"date":"1396/06/11 15:20","price":617},{"date":"1396/06/11 15:30","price":614},{"date":"1396/06/11 15:40","price":617}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398